Kölcsönzési feltételek

Kölcsönadási szerződés, szerződési feltételei

 1. Kölcsönvevő a kölcsönvett eszközt a kölcsönadási jogviszony III. pontja szerinti utolsó napján köteles a kölcsönadó részére megtisztított, átvételkori állapotban visszaszállítani. A tisztítás elmaradása 500,- Ft számlázását vonja maga után.
 2. úA III. pont szerinti kölcsönzési díjat kölcsönvevő az eszköz kölcsönadó részére történő visszaszállításával egyidejűleg, számla ellenében, készpénzben, egy összegben köteles megfizetni.
 3. A kölcsönadási jogviszony kezdetétől mindaddig, ameddig az eszköz a kölcsönadó birtokába vissza nem kerül, kölcsönvevő – az 5. és 6. pontban írtakon túlmenően – felelős az eszközben bekövetkezett minden olyan kárért, amely a kölcsönadónál nem következett volna be.
 4. A kölcsönvevő a kölcsönvett eszközt karbantartás miatt a kölcsönadó kérésére köteles visszaszolgáltatni a karbantartás idejére. A kölcsönvevő ezen időszak alatt mentesül a kölcsönzési díj alól. Csak a karbantartási munka elvégzése után folytatódhat a kölcsönzési jogviszony. A karbantartási munkára vissza nem szolgáltatott gép meghibásodásáért a kölcsönvevő a felelős, melyért a III. pontban szereplő gép értékével megegyező kártérítési összeg róható ki rá.
 5. Amennyiben kölcsönvevő az eszközt a kölcsönzési jogviszony utolsó napján kölcsönadó részére nem a kölcsönadónak felróható bármely ok miatt nem szállítja vissza, köteles a kölcsönadó részére kártérítést fizetni. A kártérítés összege megegyezik a III. pontban szereplő gép értékével.
 6. Amennyiben kölcsönvevő az eszközt a kölcsönzési jogviszony utolsó napján a kölcsönadó részére, nem a kölcsönadónak felróható bármely ok miatt, nem szállítja vissza, az 5. pontban írt kártérítésen túlmenően köteles kölcsönadó részére használati díjat fizetni, mely a kölcsönzési jogviszony megszűnését követő naptól az alábbiak szerinti időtartamra esedékes:
  1. amennyiben a kölcsönvevő, vagy más személy az eszközt a kölcsönzési jogviszony megszűnése után a kölcsönadó birtokába visszajuttatja, a kölcsönvevő használati díjat az eszközt kölcsönadó birtokába történő visszakerüléséig terjedő időre köteles megfizetni.
  2. amennyiben a kölcsönadó birtokába az eszköz bármely, nem a kölcsönadónak felróható ok miatt nem kerül vissza, a kölcsönvevő használati díjat azon időpontig esedékesen köteles a kölcsönadó részére megfizetni, amely időpontban a kölcsönadó részére az 5. pont szerinti kártérítést a kölcsönvevő ténylegesen megfizeti.
 7. Amennyiben az eszköz azt követően kerül vissza kölcsönadó birtokába, hogy a kölcsönvevő az 5. pont szerinti kártérítést és a 6. pont szerinti használati díjat a kölcsönadó részére ténylegesen megfizette, kölcsönadó köteles a kölcsönvevő által kártérítés jogcímen ténylegesen megfizetett összeget a kölcsönvevő részére visszafizetni. Azzal, hogy a kölcsönvevő köteles kölcsönadónak a kölcsönvevő szerződésszegő eljárásával összefüggésben felmerülő költségeit maradéktalanul megtéríteni, kölcsönvevő a kölcsönadóval szemben nem jogosult sem kamat, sem egyéb jogcímen igényt érvényesíteni.
 8. Az 6. pont szerinti használati díj napi összege a III. pont szerinti kölcsönzési díj napi összegének kétszeres mértéke.
 9. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az eszközt a kölcsönzési jogviszony utolsó napján a kölcsönadó részére nem a kölcsönadónak felróható bármely ok miatt nem szállítja vissza, a kölcsönzési jogviszony utolsó napját követően kölcsönadó az eszköz vissza nem szállítása miatt büntetőeljárást kezdeményez, ezen túlmenően a kölcsönzési jogviszonyból eredő, ezen időpontig esedékes vagyoni igénye érdekében bírósági eljárást indít.
 10. A kölcsönvevőt a jelen szerződés alapján bármely jogcímen a kölcsönadó részére terhelő fizetési kötelezettsége alól nem mentesíti az a körülmény sem, hogy a kölcsönzési jogviszony kezdő napját követően az eszköz sérelmére bárki bűncselekményt követett el vagy ennek gyanúja miatt bírósági eljárás van folyamatban.
 11. Az eszköznek a kölcsönadó részére történő visszaadása, kölcsönadót a jelen szerződés alapján megillető,   valamennyi jogcímű fizetési kötelezettségének kölcsönzési teljesítése; az eszköz értékének – és így a 5. pontban írtak szerinti fizetendő kártérítés összegének – a III. pontban rögzítettől eltérő összege körében a bizonyítás terhét (Ptk. 164 §.) a kölcsönvevő viseli.
 12. Kölcsönvevő köteles a munkavédelmi és munkabiztonsági szabályokat betartani és betartatni és viseli annak kockázatát. A kölcsönadó nem vizsgálja, hogy kölcsönvevő rendelkezik-e az eszköz használatához szükséges ismeretekkel. Az eszközt kölcsönvevő, vagy harmadik személy által végzett használatával összefüggésben keletkezett károkért kölcsönadót sem anyagi, sem erkölcsi kártérítési kötelezettség nem terheli.
 13. Az eszköz rendeltetésszerű használatával keletkező költségek kölcsönvevőt terhelik.
 14. Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy a készülékek bármilyen megbontása estén kártérítési kötelezettség terheli.

 

Szerződés letöltése

 

Leave a Comment