Adatkezelési tájékoztató

Gép Pont Service Kft.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.

Hatályos: 2018. május 25. napjától

Általános rendelkezések

A Gép Pont Service Kft. (székhelye: 3397 Maklár, Egri u. 56. Adószáma: 14332838-2-10, Cégjegyzék száma: 10-09-028370) mint Adatkezelő, az általa nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („Ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (röviden: adatkezelési szabályzat) alapján jár el.

Az Ügyfél adatainak megadásával – adatkezelő figyelmeztetése alapján -, magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit. Adatkezelő felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az adatkezelési szabályzat nyilvános, az adatkezelési szabályzata megismerhető a cég honlapján és a cég telephelyén (3300 Eger, Kistályai u. 8.).

Az adatkezelési szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1 . Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2. Az adatkezelő megnevezése:

A cég neve: Gép Pont Service Kft. (székhelye: 3397 Maklár, Egri u. 56., Adószáma: 14332838-2-10, Cégjegyzék száma: 10-09-028370 Email: berenteger@gmail.com, Adatkezelési nyilvántartási szám: a 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében az Adatkezelő nem köteles hatósági bejelentésre ( „Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanuló szerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik”).

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek:

az Adatkezelő Alapszabályában és SZMSZ-ében meghatározott vezetősége, munkavállalói, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára

jogszabály által meghatározott kötelezettség kivételével – nem adja ki.

4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. Az adatkezelő kizárólag a vele munkaviszonyban, tagsági viszonyban és ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait kezeli.

4.1. Munkaügyi nyilvántartásában az adatkezelő azokat az adatokat kezeli, amelyeket a vonatkozó jogszabály meghatároz. Ügyfélkapcsolatban az adatkezelő azokat az adatokat kezeli, amelyek az adott ügyfélkapcsolatban szükségesek.

4.2. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

4.3. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani, amikor a jogviszony

megszűnik. A jogviszony fennállása alatt az adatkezelés a jogviszony része.

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően, kifejezett elfogadással, a szükséges adatok önkéntes átadásával adja meg.

5.2. Az adatkezelés célja a munkaügyi nyilvántartás és a költségvetési kapcsolatrendszer biztosítása a szükséges adatokkal. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a kifejezett hozzájárulással teszi lehetővé, hogy személyes adatait az adatkezelő kezelje.

5.3. Az Ügyfél által megadott telefonszám és e-mail cím adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

5.4. Az Adatkezelő az Ügyfél adatait elsősorban számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli, másodlagosan papír alapon történik az adatok tárolása. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

5.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat jelen szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kizárólag kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatokkal kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését az Ügyfél az adatfelvételt követően bármikor kezdeményezheti.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)

meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Az ügyfél jogai

8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére 8.3 pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: Gép Pont Service Kft.  3397 Maklár,  Egri u. 56..;   berenteger@gmail.com

8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Ügyfél egyes adatait a szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli. Ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.2. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

9.5. Egyebekben a 2011. évi CXII évi törvény rendelkezései irányadóak.

Eger, 2018. május 21.

Szombati Zsolt ügyvezető

Gép Pont Service Kft.